Skip to content

Gregorio Vardanega, Martha Boto

January 10 – March 10, 2007

Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007
Martha Boto, Gregorio Vardanega, Sicardi Gallery installation view, 2007